Executives

Dr He Yingbin “Ian”
President/CEO

Hao Su
VP:Business Dev/CFO


Board Members

Yong Sui
AVIC International Holdings Ltd

Dr He Yingbin “Ian”
Tri-River Ventures Inc

Hao Su
Tri-River Ventures Inc

Yonggang Yang
Taiji Resources Ltd