Yong Sui
AVIC International Holdings Ltd
Dr He Yingbin “Ian”
Tri-River Ventures Inc
Hao Su
Tri-River Ventures Inc
Yonggang Yang
Taiji Resources Ltd